Phòng 6 sinh viên


Phòng 8 sinh viên Phòng 8 sinh viên 180,000đ / tháng
Phòng dịch vụ 4 sinh viên Phòng dịch vụ 4 sinh viên 650,000đ / tháng
Phòng dịch vụ 2 sinh viên Phòng dịch vụ 2 sinh viên 1,250,000đ / tháng