Phòng dịch vụ 4 sinh viên


Phòng 8 sinh viên Phòng 8 sinh viên 180,000đ / tháng
Phòng 6 sinh viên Phòng 6 sinh viên 240,000đ / tháng
Phòng dịch vụ 2 sinh viên Phòng dịch vụ 2 sinh viên 1,250,000đ / tháng