Phòng dịch vụ 4 sinh viên có máy lạnh, rèm

Hình ảnh phòng 4 máy lạnh


Phòng 8 sinh viên Phòng 8 sinh viên 160,000đ / tháng
Phòng 6 sinh viên Phòng 6 sinh viên 215,000đ / tháng
Phòng dịch vụ 4 sinh viên Phòng dịch vụ 4 sinh viên 500,000đ / tháng
Phòng dịch vụ 2 sinh viên Phòng dịch vụ 2 sinh viên 925,000đ / tháng