Về việc triển khai sử dụng tài khoản Zalo Official Account của Trung tâm Quản lý Ký túc xá

02/10/2023 15:52     Thông báo

Trung tâm xây dựng trang Zalo official Account với những nội dung thiết thực để tuyên truyền và hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, thường xuyên cập nhật tin bài, các hoạt động và triển khai thực hiện tại Trung tâm.

Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, tiếp nhận phản ánh kiến nghị qua phần mềm Zalo official Account giữa Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) và sinh viên, phụ huynh; tạo sự hài lòng cho sinh viên trong việc giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phục vụ sinh viên. Trung tâm xây dựng trang Zalo official Account với những nội dung thiết thực để tuyên truyền và hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, thường xuyên cập nhật tin bài, các hoạt động và triển khai thực hiện tại Trung tâm.

  1. Thông tin tài khoản: Trung tâm Quản lý Ký túc xá
  2. Hướng dẫn kết nối với Zalo Trung tâm Quản lý Ký túc xá

Để truy cập vào trang Zalo Official Account Trung tâm Quản lý Ký túc xá, viên chức, người lao động và sinh viên thực hiện một trong các cách sau:

  1. Thời gian thực hiện
    1. Triển khai thí điểm tại Ban Quản lý cụm nhà B.C từ ngày 01/10/2023 đến 31/10/2023.
    2. Triển khai đồng loạt trong toàn Trung tâm từ tháng 11 năm 2023.

Trung tâm thông báo đến viên chức, người lao động và sinh viên, phụ huynh được biết và thực hiện.

Trân trọng./.

Thông tin chi tiết đính kèm tại đây: Thông báo

Các bài viết khác